Home / Ansoriana / Rilis Pers

Rilis Pers

Rilis Pers Ansoriana

Petani adalah Kita

PERNYATAAN SIKAP (Rilis Pers |24 September 2014) MEMPERINGATI HARI TANI NASIONAL Pendek kata, bapak tani adalah goedang kekajaan, dan dari padanja itoelah Negeri mengeloearkan belandja bagi sekalian keperloean. Pa’ Tani itoelah penolong Negeri apabila keperloean menghendakinja dan diwaktoe orang pentjari-tjari pertolongan. Pa’ Tani itoe ialah pembantoe Negeri jang boleh dipertjaja …

Read More »